Obchodní podmínky

Podmínky služby

 

 1. Identifikační a kontaktní údaje prodávajícího

MADU THE LABEL s.r.o.

Sídlo: Kunětická 2534/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČO: 19387385 DIČ: CZ19387385

vedená u městského soudu v Praze, spisová značka C 385829 (dále jen "prodávající") 

 

Adresa pro doručování:

MADU THE LABEL s.r.o.

Jeseniova 77

Praha 3, 130 00, Česká republika

 

Kontaktní údaje:

Email:info@maduthelabel.com 

  

 1. Úvodní ustanovení

2.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti MADU THE LABEL s.r.o., se sídlem Kunětická 2534/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2,  IČO: 19387385, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 385829 upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://maduthelabel.com/ (dále jen „internetový obchod“).

2.2 Tyto obchodní podmínky mají aplikační přednost před použitím občanského zákoníku tam, kde to občanský zákoník vysloveně nezakazuje. V případě, že některá otázka není upravena těmito obchodními podmínkami, budou použity právní předpisy České republiky, zejména občanský zákoník. 

2.3 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

2.4 Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na smlouvu uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jenž jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“).  Podnikatelem se pro účely definice spotřebitele dle předchozí věty rozumí prodávající.

 

 1. Uzavření kupní smlouvy

3.1 Internetový obchod MADU (resp. webové rozhraní internetového obchodu) obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen nabízeného zboží. Ceny zboží jsou uváděny včetně DPH.

3.2 Ceny nabízeného zboží jsou konečné. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu prodávajícího. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek (viz článek 4.4).

3.3 Kupující si objedná zboží v internetovém obchodě prodávajícího následujícím způsobem:

 • 3.3.1 Kupující si jím vybrané zboží (včetně informace o množství, velikosti, barvě, případně dalších parametrů) vloží do elektronického nákupního košíku (dále jen "košík"), kliknutím na tlačítko "Do košíku" nebo na tlačítko "Koupit teď".
 • 3.3.2 Pro objednání zboží kupující v prostředí internetového obchodu MADU vyplní objednávkový formulář. Objednávkový formulář se zobrazí po kliknutí na ikonu elektronického nákupního košíku, ve kterém může kupující měnit množství vybraného zboží, případně vybrané zboží z košíku odstranit.
 • 3.3.3 Objednávkový formulář obsahuje: adresu a zemi doručení zboží, způsob dopravy a způsob úhrady kupní ceny zboží, včetně informací o nákladech spojených s dodáním zboží, identifikační a kontaktní údaje kupujícího (tj. zejména jeho jméno, příjmení, fakturační adresu, dodací adresu (pokud se liší od fakturační adresy), telefon a e-mail kupujícího).
  • 3.3.3.1 Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu pouze úplné a správné údaje. Pokud kupující neposkytne prodávajícímu úplné a správné údaje, prodávající není povinen objednané zboží kupujícímu odeslat.
  • 3.3.3.2 Kupující odpovídá prodávajícímu za jakékoli škody způsobené poskytnutím neúplných či nesprávných údajů.
 • 3.3.4 Kupujícímu je umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Kupující tak má mj. možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky a odstraňovat či přidávat z/do elektronického nákupního košíku jednotlivé položky (zboží), a to až do chvíle odeslání objednávky stisknutím tlačítka "Potvrdit objednávku zavazující k platbě".
 • 3.3.5 Kupující odešle objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko " Potvrdit objednávku zavazující k platbě ". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za úplné a správné. Odeslání objednávky je návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy.
 • 3.3.6 Objednávka odeslaná stiskem tlačítka „Potvrdit objednávku zavazující k platbě " se stává pro kupujícího závaznou. Kupující se tímto zavazuje objednávku zaplatit.
 • 3.3.7 Kupující je povinen se seznámit a následně odsouhlasit tyto všeobecné obchodní podmínky a Zásady zpracování osobních údajů

3.4 O přijetí objednávky bude prodávající kupujícího informovat elektronickou poštou (e-mailem). Potvrzení objednávky zašle prodávající na adresu elektronické pošty (e-mail) kupujícího, kterou uvedl v objednávce. Kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzení o přijetí objednávky na e-mail kupujícího.

3.5 Pokud kupující zadal chybný e-mail, v důsledku čehož mu potvrzení o přijetí objednávky nemůže být doručeno, je prodávající oprávněn objednávku stornovat.

3.6 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve jakýmkoli způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

 

 1. Cena zboží a platební podmínky

4.1 Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy lze uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • 4.1.1 online bezhotovostním převodem prostřednictvím platební brány Shopify Payments,

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 

4.3 Ceny za zboží jsou společně s ostatními informacemi o zboží uvedeny v internetovém obchodě prodávajícího. Prodávající prohlašuje, že není plátcem DPH a ceny jsou v internetovém obchodě prezentovány včetně daně z přidané hodnoty. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím ve webovém rozhraní internetového obchodu jsou závazné, s výjimkou zjevných chyb.

4.4 Ustanovením 4.3 není vyloučena možnost prodávajícího uzavřít s kupujícím smlouvu za individuálně sjednaných cenových podmínek.

4.5 V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od odeslání potvrzení objednávky prodávajícím na elektronickou adresu (e-mail) kupujícího, kterou uvedl v průběhu objednávky. Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, který bude uveden v emailu spolu s potvrzením objednávky.

4.6 V případě jakéhokoli bezhotovostního převodu je povinnost kupujícího uhradit kupní cenu splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.7 Prodávající po uhrazení plné výše kupní ceny za objednané zboží ze strany kupujícího vystaví kupujícímu fakturu a zašle mu ji společně s odesílaným zbožím nebo na elektronickou adresu kupujícího. 

4.8 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.7 těchto obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.9 Vlivem technické chyby v rámci webového rozhraní internetového obchodu může dojít k zobrazení kupní ceny výrobků, jejichž výše hrubě nedopovídá obvyklé ceně za takové výrobky na trhu. V takovém případě prodávající nemá povinnost dodat dané výrobky za zobrazenou kupní cenu. Prodávající kontaktuje kupujícího a sdělí mu skutečnou kupní cenu daného výrobku a kupující má právo se rozhodnout, zda výrobek za skutečnou kupní cenu přijme.

 

 1. Doprava a dodání zboží

5.1 Možnosti a způsob doručení zboží si vyhrazuje určit prodávající.

5.2 Prodávající umožňuje následující způsoby doručení koupeného zboží (způsoby dopravy):

 • 5.2.1 Doručení prostřednictvím přepravní společnosti GLS.
 • 5.2.2 Doručení prostřednictvím přepravní společnosti Zásilkovna.
 • 5.2.3 Doručení do výdejních míst smluvních partnerů společnosti Zásilkovna.

5.3 Prodávající nabízí možnost odeslání zboží v rámci následujících zemí: Česká republika, Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko, Belgie, Itálie, Francie, Maďarsko, Dánsko, Nizozemsko a Španělsko. Prodávající si vyhrazuje právo změnit sazby za balné a dopravu.

Aktuální sazby dopravného v rámci České republiky jsou:

 • 5.3.1 Doručení prostřednictvím přepravní společnosti GLS: 109 Kč.
 • 5.3.2 Doručení prostřednictvím přepravní společnosti Zásilkovna: 119 Kč.
 • 5.3.3 Doručení do výdejních míst smluvních partnerů společnosti Zásilkovna: 99 Kč.

Aktuální sazby dopravného na Slovensko jsou:

 • 5.3.4 Doručení prostřednictvím přepravní společnosti GLS: 129 Kč.
 • 5.3.5 Doručení prostřednictvím přepravní společnosti Zásilkovna: 139 Kč.
 • 5.3.6 Doručení do výdejních míst smluvních partnerů společnosti Zásilkovna: 119 Kč.

Aktuální sazby dopravného do Polska jsou:

 • 5.3.7 Doručení prostřednictvím přepravní společnosti GLS: 129 Kč.
 • 5.3.8 Doručení do výdejních míst smluvních partnerů společnosti Zásilkovna: 119 Kč.

Aktuální sazby dopravného do následujících zemí Německo, Rakousko, Belgie, Itálie, Francie, Maďarsko, Dánsko, Nizozemsko a Španělsko jsou:

 • 5.3.9 Doručení prostřednictvím přepravní společnosti GLS nebo Zásilkovna: 9,99 EUR

5.4 Vzniká-li prodávajícímu podle kupní smlouvy povinnost dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen při dodání toto zboží převzít. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je na situaci nahlíženo stejně, jako v případě Odstoupení od smlouvy kupujícím. V takovémto případě kupující hradí náklady spojené s dopravou zboží zpět prodávajícímu.

Kupující a prodávající se dohodli na tom, že náklady na dopravu zboží zpět prodávajícímu jsou v tomto případě:

V rámci České republiky:

 • 5.4.1 Doručení prostřednictvím přepravní společnosti GLS: 109 Kč.
 • 5.4.2 Doručení prostřednictvím přepravní společnosti Zásilkovna: 119 Kč.
 • 5.4.3 Doručení do výdejních míst smluvních partnerů společnosti Zásilkovna: 99 Kč.

V rámci Slovenka:

 • 5.4.4 Doručení prostřednictvím přepravní společnosti GLS: 129 Kč.
 • 5.4.5 Doručení prostřednictvím přepravní společnosti Zásilkovna: 139 Kč.
 • 5.4.6 Doručení do výdejních míst smluvních partnerů společnosti Zásilkovna: 119 Kč.

V rámci Polska:

 • 5.4.7 Doručení prostřednictvím přepravní společnosti GLS: 129 Kč
 • 5.4.8 Doručení do výdejních míst smluvních partnerů společnosti Zásilkovna: 119 Kč

V rámci následujících zemí Německo, Rakousko, Belgie, Itálie, Francie, Maďarsko, Dánsko, Nizozemsko a Španělsko:

 • 5.4.9 Doručení prostřednictvím přepravní společnosti GLS nebo Zásilkovna: 9,99 EUR

 

5.5 Podpisem dodacího listu či faktickým převzetím zásilky kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží nebyl porušen. Při převzetí zboží od přepravce (případně na výdejním místě) je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.  Kupující je taktéž povinen zkontrolovat fyzicky všechno dodané zboží, a pokud nese nějaké známky poškození, neprodleně kontaktovat prodávajícího.

 

 1. Dárkové poukazy a slevové kódy

6.1 Kupující má právo při tvorbě objednávky zadat slevový kód obsažený na zakoupeném dárkovém poukazu MADU případně zadat jiné slevové kódy poskytnuté prodávajícím v souladu s níže uvedenými pravidly.

6.2 Není-li prodávajícím výslovně uvedeno jinak, pro dárkové poukazy a slevové kódy platí následující pravidla:

 • 6.2.1 Slevové kódy na dárkových poukazech jsou unikátní, a není možné je uplatňovat opakovaně.
 • 6.2.2 Slevový kód se uplatní v objednávce zapsáním kódu do příslušného pole v košíku.
 • 6.2.3 Slevové kódy nelze navzájem kombinovat.
 • 6.2.4 Slevové kódy nelze použít na nákup dárkových poukazů.
 • 6.2.5 Dárkový poukaz ani slevový kód nelze vyměnit za peníze.
 • 6.2.6 Dárkové poukazy a na nich uvedený slevový kód mají zpravidla omezenou dobu platnosti. Pokud nebude prodávajícím výslovně uvedeno jinak, kupující je oprávněn dárkový poukaz nebo slevový kód použít pouze před jeho uplynutím.
 • 6.2.7 Prodávající neposkytuje peníze ani žádný jiný způsob kompenzace za nevyužitou hodnotu dárkového poukazu nebo slevového kódu.
 • 6.2.8 Doba platnosti dárkových poukazů zakoupených prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího je 1 rok.
 • 6.2.9 Doba platnosti ostatních slevových kódů vydávaných prodávajícím závisí výhradně na rozhodnutí prodávajícího.
 • 6.2.10 V případě, že kupující nakoupí zboží za nižší cenu než je hodnota dárkového poukazu nebo slevového kódu, nemá nárok na doplacení zbývající hodnoty dárkového poukazu nebo slevového kódu ani na nový dárkový poukaz nebo slevový kód na zbytek hodnoty původního uplatněného dárkového poukazu nebo slevového kódu.
 • 6.2.11 V případě odstoupení od kupní smlouvy z jakýchkoliv důvodů nebo jakéhokoli jiného důvodného vrácení zboží kupujícím prodávajícímu zakoupeného na základě slevového kódu nebo dárkového poukazu, má kupující nárok na vrácení částky, kterou za nákup zboží skutečně uhradil peněžními prostředky. V případě, že kupující použil dárkový poukaz, prodávající vystaví nový dárkový poukaz v odpovídající hodnotě.

 

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (jako jsou například náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

7.2 Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny zboží prodávajícímu a jeho převzetím. Do této doby zůstává zboží ve vlastnictví prodávajícího. Převzetím koupené věci nabývá kupující k věci vlastnické právo.

7.3 Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci.

7.4 Není-li ujednán čas plnění, prodávající odevzdá věc kupujícímu bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, nejpozději však do třiceti dnů.

7.5 Je-li prodávající v prodlení s odevzdáním věci, může kupující od smlouvy odstoupit. Prodávající vrátí bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy kupujícímu všechna peněžitá plnění, která kupující podle smlouvy uhradil.

7.6 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu prodávajícího (včetně veškerých fotografií nabízených výrobků a uvedených textů) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu prodávajícího.

7.7 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní obchodu nebo v důsledku užití webového rozhraní obchodu v rozporu s jeho určením.

7.8 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní internetového obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní internetového obchodu. Webové rozhraní internetového obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

7.9 Je-li společně se zakoupeným zbožím kupujícímu poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7.10 Kupující není oprávněn postoupit třetí osobě jakoukoli pohledávku za prodávajícím bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

8.1 Kupující může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu.

8.2 Může tak učinit například pomocí elektronické pošty (poslat prodávajícímu e-mail na adresu info@maduthelabel.com). V odstoupení je kupující povinen uvést své jméno a příjmení, číslo objednávky a datum odeslání objednávky (datum nákupu).

8.3 Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít formulář prodávajícího.

FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.4 Kupující má právo od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná dnem:

 • 8.4.1 V případě kupní smlouvy, ode dne převzetí zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem).
 • 8.4.2 V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem).
 • 8.4.3 V případě smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem).

8.5 Kupující má možnost si během lhůty 14 dnů zboží vyzkoušet, a to za stejných podmínek, jaké by měl při zkoušení zboží v kamenné prodejně.

8.6 V případě odstoupení kupujícího od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoužité, nepoškozené a neopotřebené, s veškerým příslušenstvím (se všemi cedulkami a visačkami) a s kompletními doklady (kopie dokladu o koupi nebo kopie účtenky) a v původním obalu. Kupující je povinen zaslat zboží prodávajícímu na pobočku Zásilkovny na adrese Biskupcova 1837/4, 130 00 Praha, která je v rámci Zásilkovny vedena pod ID: 7873. Kupující hradí náklady spojené s poštovným. Kupující bere na vědomí, že veškeré náklady spojené s vrácením zboží zpět prodávajícímu hradí kupující.

8.7 Kupující bere na vědomí, že veškeré náklady spojené s vrácením zboží zpět prodávajícímu hradí kupující.

8.8 Prodávající je oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není použito, poškozeno, opotřebeno či jinak částečně spotřebováno. Nárok na úhradu škody vzniklé na vráceném zboží kupujícím je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.9 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to bezhoto­vostně na účet určený kupujícím případně na účet, z něhož kupující uhradil kupní cenu zboží.

8.10 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, nežli mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží bylo prodávajícímu odesláno. 

8.11 Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

8.12 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, pokud bylo zboží vyrobeno nebo upraveno podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám (tzv. „upraveno nebo vyrobeno na míru“).

8.13 Celý tento článek se nepoužije na kupní smlouvu, která byla uzavřena s podnikatelem ve smyslu § 420 občanského zákoníku (dále jen „podnikatel“), Podnikatelé jsou oprávněni odstoupit od smlouvy pouze z důvodů uvedených v občanském zákoníku.

 

 1. Odpovědnost kupujícího za snížení hodnoty vráceného zboží

9.1 Kupující neodpovídá v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy dle předchozího článku za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím způsobem, který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho funkčnosti (jinak řečeno způsobem, jakým by se kupující mohl s povahou a vlastnostmi zboží obeznámit v kamenném obchodě).

9.2 V případě, že zboží bude prodávajícímu doručeno poškozené, opotřebené či používané (jinak než způsobem nutným k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží), odpovídá kupující prodávajícímu za snížení hodnoty zboží tímto způsobené. Prodávající je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na snížení hodnoty vráceného zboží oproti nároku kupujícího na vrácení ceny zboží. Za poškození zboží není považováno poškození původního obalu, vzniklé v důsledku vybalení zboží.

9.3 Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

 

 1. Odpovědnost za vady

10.1 Ustanovení uvedená dále v tomto článku (a také v článku 11) se nepoužijí na kupujícího, který je podnikatelem, resp. týká-li se koupě zboží podnikatelské činnosti kupujícího, nestanoví-li občanský zákoník jinak. Tato ustanovení se tak použijí výlučně na spotřebitele.

10.2 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

10.3 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží v okamžiku převzetí kupujícím nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží:

 • 10.3.1 odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou,
 • 10.3.2 je vhodné k účelu, pro který je kupující pořizuje,
 • 10.3.3 je dodáno s ujednaným příslušenstvím, včetně obalu a pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat.

10.4 Prodávající odpovídá kupujícímu, že:

 • 10.4.1 Má zboží vlastnosti, které si strany dohodly, případně má takové vlastnosti, které prodávající uváděl výslovně na webovém rozhraní internetového obchodu (obvykle v popisu zboží) a které je uvedeno v kupní smlouvě nebo které kupující mohl očekávat s ohledem na povahu zboží nebo na základě reklamy.
 • 10.4.2 Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku či předlohy.
 • 10.4.3 Je zboží vhodné k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá. 

10.5 Body 10.3 a 10.4 se nepoužijí v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

10.6 Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena.

10.7 Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví ve lhůtě dvou let od jeho převzetí. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, lhůta podle bodů 10.7 a 10.8 neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

10.8 Projeví-li se na zboží vada v průběhu 1 roku od převzetí kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

10.9 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

10.10 Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

10.11 Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží (resp. zboží nemá vadu) v těchto případech:

 • 10.11.1 Pokud bylo zboží prodáno jako vadné za nižší cenu a tento nedostatek byl uveden ve specifikaci konkrétního zboží nebo pro tento nedostatek byla sjednána nižší cena.
 • 10.11.2 Pokud došlo ke změně vlastností zboží, která je způsobena opotřebením zboží způsobeným obvyklým užíváním, nesprávným užíváním zboží, včetně nedodržení návodu k použití a údržbě, nedostatečnou nebo nevhodnou údržbou zboží (např. při nesprávném praní, žehlení, použití nesprávného pracího prostředku apod.), přirozenou změnou materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, poškozením ze strany kupujícího, třetí osoby nebo poškozením způsobeným vyšší mocí a v dalších případech stanovených občanským zákoníkem.
 • 10.11.3 V případě, že kupující před převzetím zboží o vadě věděl (např. bylo-li to výslovně a srozumitelně uvedeno v popisu zboží v kupní smlouvě).

10.12 Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může kupující požadovat výměnu za nové zboží bez vad, avšak týká-li se vada jen součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti.

10.13 Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

10.14 Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

10.15 Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil.

10.16 K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady.

10.17 Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

 • prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil,
 • se vada projeví opakovaně,
 • je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
 • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

10.18 Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

10.19 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná.

10.20 Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal.

10.21 Za podstatné porušení kupní smlouvy je považováno takové porušení kupní smlouvy, o němž prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl nebo musel vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal.

 1. Reklamační řád

11.1 Tento reklamační řád se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 374/2022, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady („reklamace“).

11.2 Kupující uplatňuje práva z vadného plnění (dále též „reklamace“) u prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu poté, co vada vyšla najevo. Další užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady a následné znehodnocení zboží nebo nemožnost posouzení příčiny vady.

11.3 Kupující je povinen se seznámit s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem. 

11.4 Prodávající upozorní kupujícího při ujednávání kupní smlouvy na vady zboží, o nichž ví.

11.5 Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení (zpravidla e-mailem), ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

11.6 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

11.7 Po marném uplynutí lhůty podle odstavce 11.6 může kupující od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

11.8 Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení (zpravidla e-mailem) o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

11.9 K uplatnění reklamace kupující využije vzorový formulář prodávajícího.

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

11.10 V případě uplatnění reklamace postupuje kupující tímto způsobem: 

 • 11.10.1 Kupující vyplní požadované údaje v reklamačním formuláři. Kupující uvede své kontaktní údaje a popis vady. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil (tedy jakým způsobem požaduje vadu odstranit).
 • 11.10.2 Kupující je povinen prokázat nákup zboží prodávajícímu (například kopií faktury nebo účtenky).
 • 11.10.3 Kupující zašle vyplněný reklamační formulář spolu s dokladem o koupi na e-mail prodávajícího info@maduthelabel.com a na základě toho obdrží od prodávajícího kód na Zásilkovnu, se kterým může bezplatně zaslat reklamované zboží.
 • 11.10.4 Kupující reklamované zboží zabalí do balíku (pokud je to možné, tak do původního obalu) a přiloží doklad o koupi (například kopii faktury nebo účtenky). Zásilku následně zašle prodávajícímu na adresu pro doručování uvedenou v odstavci 1 těchto obchodních podmínek. Zásilku následně zašle prodávajícímu na pobočku Zásilkovny na adrese Biskupcova 1837/4, 130 00 Praha, která je v rámci Zásilkovny vedena pod ID: 7873. Zboží musí být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, a musí být čisté a kompletní.
 • 11.10.5 Po obdržení zásilky bude prodávající kupujícího na e-mail kontaktovat ohledně způsobu vyřízení dané reklamace.  

11.11 Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace.  Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího, který je spotřebitelem, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím, který je spotřebitelem, nedohodne na delší době.

 

 1. Prohlášení prodávajícího

12.1 Kupující bere na vědomí, že veškerá prezentace výrobků umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru, tj. fotografie výrobků mohou být ilustrativní, nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do zobrazení v technickém prostředku kupujícího, proto je kupující povinen se vždy seznámit s celým popisem daného výrobku a v případě nejasností kontaktovat prodávajícího. 

12.2 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.3 Identifikační a kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny v článku 1 těchto obchodních podmínek.

12.4 Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.   

 

 1. Ochrana osobních údajů

13.1 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), související se zpracováním osobních údajů kupujícího prodávající plní prostřednictví Zásad se zpracováním osobních údajů.

 

 1. Doručování

14.1 Nebude-li výslovně dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to buď elektronickou poštou (e-mailem), nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu fimy MADU THE LABEL s.r.o. Kunětická 2534/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2. Kupujícímu je vždy doručováno na adresu elektronické pošty (e-mail), kterou uvedl v objednávce.

 

 1. Řešení sporů

15.1 Vzájemné vztahy a případné spory mezi prodávajícím a kupujícím, které mohou vzniknout, budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

15.2  Případné spory, které mohou vzniknout mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, lze řešit i mimosoudní cestou. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz/). Pro vyřešení nastalé situace doporučujeme před řešením sporu (mimo)soudní cestou, kontaktovat prodávajícího na emailu info@maduthelabel.com.

15.3 Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

15.4 Dozor nad dodržováním povinností při zpracování osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů. Dozor nad ochranou spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce.

 

 1. Závěrečná ustanovení

16.1 Kupní smlouva a tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

16.2 Znění těchto obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá z kupních smluv uzavřených za doby účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

16.3 Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.  V otázkách výslovně neupravených kupní smlouvou nebo těmito všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění a zákonem č. 374/2022, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

16.4 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

16.5 Jakákoliv změna kupní smlouvy vyžaduje písemnou formu a musí být podepsána oběma kupními stranami. 

16.6 Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 12. 2. 2023.

 

 

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ 

FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY