Vrácení a reklamace

Zásady vrácení peněz

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu. Kupující tak učiní pomocí elektronické pošty (poslat prodávajícímu e-mail na adresu info@maduthelabel.com). V odstoupení je kupující povinen uvést své jméno a příjmení, číslo objednávky a datum odeslání objednávky (datum nákupu). Pro odstoupení od kupní smlouvy prosím využijte formulář prodávajícího, který je níže ke stažení.

 

FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Kupující má právo od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná dnem:

  • V případě kupní smlouvy, ode dne převzetí zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem).
  • V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem).
  • V případě smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem).

 

Kupující má možnost si během lhůty 14 dnů zboží vyzkoušet, a to za stejných podmínek, jaké by měl při zkoušení zboží v kamenné prodejně.

V případě odstoupení kupujícího od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoužité, nepoškozené a neopotřebené, s veškerým příslušenstvím (se všemi cedulkami a visačkami) a s kompletními doklady (kopie dokladu o koupi nebo kopie účtenky) a v původním obalu. Kupující je povinen zaslat zboží prodávajícímu na pobočku Zásilkovny na adrese Biskupcova 1837/4, 130 00 Praha, která je v rámci Zásilkovny vedena pod ID: 7873. Kupující bere na vědomí, že veškeré náklady spojené s vrácením zboží zpět prodávajícímu hradí kupující.

Prodávající je oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není použito, poškozeno, opotřebeno či jinak částečně spotřebováno. 

REKLAMACE

 V případě uplatnění reklamace postupuje kupující tímto způsobem: 

  • Kupující vyplní požadované údaje v reklamačním formuláři. Kupující uvede své kontaktní údaje a popis vady. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil (tedy jakým způsobem požaduje vadu odstranit).

 

 

  • Kupující je povinen prokázat nákup zboží prodávajícímu (například kopií faktury nebo účtenky).
  • Kupující zašle vyplněný reklamační formulář spolu s dokladem o koupi na e-mail prodávajícího info@maduthelabel.com a na základě toho obdrží od prodávajícího kód na Zásilkovnu, se kterým může bezplatně zaslat reklamované zboží.
  • Kupující reklamované zboží zabalí do balíku (pokud je to možné, tak do původního obalu) a přiloží doklad o koupi (například kopii faktury nebo účtenky). Zásilku následně zašle prodávajícímu na adresu pro doručování uvedenou v odstavci 1 těchto obchodních podmínek. Zásilku kupující zasílá jako Doporučenou zásilku nebo Doporučený balík (kupující hradí poštovné). Zboží musí být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, a musí být čisté a kompletní.

Po obdržení zásilky bude prodávající kupujícího na e-mail kontaktovat ohledně způsobu vyřízení dané reklamace.  

Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace.  Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího, který je spotřebitelem, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím, který je spotřebitelem, nedohodne na delší době.