Obecná pravidla soutěží na sociálních sítích (například na Facebooku a Instagramu)

Pořadatel:

1. Soutěže pořádané na profilech značky MADU (@maduthelabel) nejsou pořádány, organizovány nebo jinak spojeny se společností Meta nebo ByteDance. Pořadatelem soutěží na Facebookovém, Instagramovém a TikTok profilu značky Madu je společnost MADU THE LABEL s.r.o., IČO: 19387385, se sídlem na Kunětická 2534/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (dále jen „Pořadatel“).

2. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv a bez nároku na náhradu soutěž nebo akci zrušit, přerušit nebo odložit, jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla, a to po celou dobu jejího trvání. Taková změna bude vyhlášená na Facebookovém, Instagramovém nebo TikTok profilu Pořadatele (značky Madu), čímž nabývá účinnosti vůči Pořadateli i účastníkům soutěže.

Soutěž a výherce:

3. Pravidla soutěže a způsob výběru výherce se u jednotlivých soutěží může lišit. Konkrétní pravidla a způsob výběru budou vždy uvedená v soutěžním příspěvku / příspěvcích.

4. Soutěžní příspěvky soutěžících nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí být zaměřeny proti společnosti MADU THE LABEL s.r.o., nesmí porušovat právní řád České republiky a nesmí neoprávněně zasahovat do práv a právem chráněných zájmů třetích osob. Takové příspěvky budou ze soutěže vyřazeny. Soutěžící taktéž odpovídá za to, že zasláním soutěžního příspěvku a jeho následným zveřejněním na Facebooku, Instagramu a TikToku nebudou porušena práva třetích osob a nebude zasaženo do autorských práv třetích osob.

5. Odesláním příspěvku do soutěže uděluje každý soutěžící pořadateli v rámci soutěže nevýhradní, převoditelnou, bezúplatnou, územně, množstevně, časově a technologicky neomezenou licenci k užití veškerých příspěvků včetně dalšího i audiovizuálního obsahu, a to na dobu trvání majetkových práv autora či vlastníka tohoto duševního vlastnictví a pro všechny možné účely užití (dále jen „Licence“), včetně práva takové autorské dílo kdykoliv upravit, pozměnit nebo užít spolu s jiným dílem (tj. užití díla zejména všemi způsoby dle ustanovení § 12 odst. 1 a 4 autorského zákona).

6. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže všechny účastníky, u kterých má podezření, že se během soutěže dopustili podvodného jednání či se jinak snaží soutěž poškodit. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat. Dále jsou ze soutěže vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo majetkovém poměru ke společnosti MADU THE LABEL s.r.o., včetně osob jim blízkých.

7. Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby starší 18 let, které mají plnou způsobilost k právním úkonům a trvalý pobyt na území České republiky. Osoby mladší 18 let, budou v případě výhry zastoupeny jejich zákonným zástupcem.

8. Výhra bude výherci předaná: v případě elektronického poukazu elektronicky, a to na email výherce. V případě fyzického zboží odeslána poštou na adresu, kterou výherce uvede. Pokud se výherce soutěže do (7) kalendářních dní od vyhlášení výsledků soutěže na sociální síti neozve, výhra s okamžitou platností a bez možnosti odvolání propadá ve prospěch pořadatele.

Osobní údaje:

9. Soutěžící uděluje Pořadateli souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů (podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) za účelem řešení otázek či předání výhry, souvisejících s účastí v soutěži, a to na dobu 10 let od přihlášení do soutěže. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, přezdívka profilu, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště, případně audiovizuální záznam poskytnutý soutěžícím, pokud je podmínkou účasti v soutěži a další údaje zadané v průběhu soutěže. Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v soutěži. Správcem osobních údajů je Pořadatel soutěže. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly po dobu 10 let zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených Pořadatelem. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souvislosti s udělením, zasíláním nebo předáním výher a dalším subjektům podílejících se na předání nebo dopravě výher v soutěži. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla Pořadatele. Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, právo na jejich opravu, odstranění závadného stavu, právo nechat osobní údaje zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů, a právo na vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování probíhá v rozporu s ochranou soukromého a osobního života. Pro získání informací týkajících se bezpečnosti ochrany osobních údajů, postupu jejich užívání a využití práv subjektu osobních údajů, může soutěžící kontaktovat Pořadatele na e-mailové adrese info@maduthelabel.com.

Závěrečná ustanovení:

10. Zapojením se do soutěže účastník automaticky souhlasí s těmito pravidly.

11. Tato pravidla jsou sepsána v českém jazyce a jsou platná od 1.1.2024.