Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

 1. Úvod

1.1 MADU THE LABEL s.r.o., jakožto provozovatel internetového obchodu MADU, dostupného na internetové adrese https://www.maduthelabel/ (dále jen „Provozovatel“), zpracovává osobní údaje fyzických osob (tzv. subjektů údajů), které mají zájem o nákup v internetovém obchodu (potenciální zákazníci) nebo v internetovém obchodu nakupují či v minulosti nakoupily (zákazníci). Provozovatel dbá na to, aby zpracování osobních údajů výše uvedených osob bylo zákonné, korektní, transparentní, přesné, důvěrné a osobní údaje byly zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu. 

 

1.2 Správcem osobních údajů je společnost MADU THE LABEL s.r.o., IČO: 19387385 DIČ: CZ19387385, se sídlem: Kunětická 2534/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2. Kontaktní údaje Provozovatele jsou: info@maduthelabel.com.

 

 

 1. Účel zpracování osobních údajů

2.1 Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím Provozovateli za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky a příslušnými nařízením EU, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

2.2 Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Provozovatele po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště (případně fakturační a doručovací adresa), adresa elektronické pošty (e-mail) a telefonní číslo, a to za účelem uzavření kupní smlouvy, provozování informačního systému webového rozhraní obchodu, vymáhání práv z kupní smlouvy a k marketingovým účelům (zasílání Newsletteru).

 

2.3 Provozovatel zpracovává osobní údaje zejména za účelem plnění uzavřené kupní smlouvy. Zpracování osobních údajů za účelem plnění uzavřené kupní smlouvy je nezbytné mimo jiné proto, aby Provozovatel mohl zákazníkovi dodat koupené zboží. 

 

2.4 Provozovatel zpracovává osobní údaje také za účelem plnění svých právních povinností, vyplývajících pro Provozovatele zejména z účetních a daňových zákonů (např. zákona o DPH), ze zákona o ochraně spotřebitele apod. 

 

2.5 Každý subjekt, který poskytl své osobní údaje, má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, a to elektronickým oznámením zaslaným na e-mailovou adresu Provozovatele info@maduthelabel.com. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů v období před odvoláním souhlasu, na jehož základě bylo zpracování osobních údajů prováděno.

 

2.6 Vaše osobní údaje využíváme i z důvodů zajištění přepravy, tak abychom Vám objednávku mohli doručit. Vámi poskytnuté údaje předáváme přepravním společnostem. Tyto údaje zpracováváme za účelem zajištění přepravy po dobu 5 let od vytvoření objednávky.

 

 1. Prohlášení kupujícího

3.1 Kupující potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a správné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující je povinen uvádět své osobní údaje správně a pravdivě.

 

 1. Zasílání newsletterů

4.1 Na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje za účelem uplatňování přímého marketingu (zasílání Newsletterů).

 

4.2 Zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu se rozumí zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 480/2004 Sb.“). Obchodním sdělením se rozumí jakákoli forma sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě stránek internetového obchodu, určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb Provozovatele (dále jen „Newslettery“).

 

4.3 Zpracování osobních údajů pro účely zasílání Newsletterů vůči osobám, které se samy rozhodly odebírat Newslettery, je možné pouze na základě jejich souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

4.4 Provozovatel ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu bezodkladně poté, co poskytovatel osobních údajů vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním. Nesouhlas lze učinit odhlášením se z odběru Newsletterů, což je možné učinit v každém Newsletteru.

 

 1. Zpracovatelé osobních údajů

5.1 Zpracováním osobních údajů může Provozovatel pověřit třetí osoby, jakožto Zpracovatele. Zpracovatelem osobních údajů je každý, komu Provozovatel osobní údaje poskytne. Provozovatel může poskytovat osobní údaje pouze subjektům, jejichž služby využívá v rámci provozování internetového obchodu. Jedná se zejména o subjekty poskytující účetní, tiskové a poštovní služby, e-shop fullfilment služby, právní služby, IT služby, cloudové služby, služby rozesílání Newsletterů či provozovatele platebních bran atd. Tito příjemci budou zpracovávat osobní údaje buď jako samostatní správci (tedy jako subjekty, které samy určují účely a prostředky zpracování osobních údajů, a to nezávisle na Provozovateli), nebo jako zpracovatelé (tedy subjekty, které zpracovávají osobní údaje pro Provozovatele na základě jeho pokynů).

 

5.2 Provozovatel může poskytovat osobní údaje orgánům veřejné moci, pokud mu tuto povinnost ukládají anebo budou ukládat obecně závazné právní předpisy.

 

 1. Doba zpracování osobních údajů

6.1 Osobní údaje zpracováváme na základě právního titulu oprávněného zájmu a udržujeme je v databázích společně s ostatními údaji po dobu 5 let od uskutečnění Vaší poslední objednávky. Jednotlivé kupní smlouvy jsou po svém uzavření Provozovatelem archivovány, a to v elektronické formě a jsou přístupné pouze Provozovateli. Provozovatel je povinen po předchozí písemné žádosti kupujícího odstranit jeho osobní údaje z databáze. 

 

6.2 Za účelem přímého marketingu (posílání Newsletterů) bude Provozovatel zpracovávat osobní údaje do okamžiku odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (odhlášení se z odběru Newsletterů) nebo po dobu 5 let od uskutečnění Vaší poslední objednávky.

 

 

 1. Práva subjektů údajů

7.1 Každý subjekt údajů má, mimo jiné, tato práva:

 • právo na přístup k osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR)
 • právo na opravu osobních údajů (za podmínek čl. 16 GDPR)
 • právo na výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 17 GDPR)
 • právo na omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR)
 • právo vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR)
 • právo na přenositelnost osobních údajů (za podmínek čl. 20 GDPR)
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřadu pro ochranu osobních údajů)
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (blíže viz čl. 4 těchto zásad)

 

 

7.2 V případě, že se kupující domnívá, že Provozovatel nebo Zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, může:

 • požádat Provozovatele nebo Zpracovatele o vysvětlení;
 • požadovat, aby Provozovatel nebo Zpracovatel odstranili tento stav.

 

 1. Závěrečná ustanovení

8.1 Provozovatel je oprávněn tyto Zásady změnit. Novou verzi Zásad zpracování osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

8.2 Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 16.7.2021.

 

Vybraná kolekce

Obrázek s textem

Spárujte text s obrázkem a zaměřte se na vybraný produkt, kolekci nebo blogový příspěvek. Přidejte podrobnosti o dostupnosti, stylu nebo dokonce uveďte recenzi.

Štítek tlačítka